۶ گام حیاتی در طراحی استراتژی های دیجیتال کسب و کارها

۱_ برنامه ریزی و تنظیم بیزینس مدل (Business Model)، شناسائی دقیق مخاطب هدف (Buyer Persona)، تحلیل نقاط ضعف و قوت

۲_ ارائه راهکارهایی در خصوص توسعه پلتفرم نرم افزاری کسب و کار

۳_ طراحی و تدوین سند استراتژی محتوا و تنظیم تقویم محتوایی با توجه به شخصیت برند و مخاطبان

۴_ انتخاب رسانه بر مبنای مخاطبان و برنامه ریزی رسانه (Media Plannig) و همچنین تنظیم تقویم رسانه ای

۵_ آنالیز و تحلیل رفتار کاربران بر روی وب سایت و در سطح رسانه ها

۶_ طراحی استراتژی جهت برندسازی و همچنین راه اندازی کمپین های دیجیتال همراه با ارائه گزارش های مکتوب