انواع تحقیقات بازاریابی

انواع تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی به سه نوع ، تحقیقات کمی ، کیفی و تحقیقات کیفی و کمی طبقه بندی می شود .

تحقیقات کمی : در تحقیقات کمی از روش هایی استفاده می شود که بتوان نتایج را اندازه گیری کرد . این روش ها بر پایه تحقیقات پیمایشی قرار دارد که اغلب از نمونه هایی بیش از 100 نفر استفاده می شود .ولی پژوهشگران بر این باور نیستند که باید فقط از روش کمی استفاده کرد .اغلب پژوهشگران بر این باورند که باید نخست با با استفاده از روش های کیفی از دیدگاه و نظرات افراد آگاه شد ، سپس در صدد ارائه اعداد و ارقام برآمد .بنابراین شاید بهترین راه این باشد که از ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده شود .

تحقیقات کیفی : در برخی از تحقیقات ، پژوهشگران می خواهند نه تنها درباره آنچه رخ می دهد بلکه درباره علت و شیوه رخ دادن آن درکی عمیق پیدا کنند . تحقیقات کیفی عمدتا به دنبال چرایی موضوع تحقیق است و اقدامی در جهت اندازه گیری پاسخ ها به عمل نمی آورد . تحقیق کیفی می تواند داده های پربار و غنی ارائه نماید و از این طریق پژوهشگر می تواند به نوع نگرش ، رفتار ، نیازها و انگیزه های آزمودنی ها پی ببرد .در تحقیقات کیفی عمدتا از روش های مصاحبه آزاد و بحث گروهی استفاده می شود .

مقایسه تحقیقات کمی و کیفی: تحقیقات کیفی دید بهتری از مساله ایجاد می کند در حالی که تحقیقات کمی به دنبال کمی کردن داده ها و تجزیه و تحلیل های آماری است . هرگاه موضوع جدیدی در تحقیقات بازار مطرح می شود ، تحقیقات کیفی به منظور توضیح یافته های پژوهش های کمی به کار می رود . بکار بردن نتایج حاصل از تحقیقات کیفی به عنوان تحقیق قطعی و برای گسترش نتایج به کل جامعه مورد نظر کاربردی اشتباه است . بهتر است که این دو تحقیق به عنوان مکمل یکدیگر به کار گرفته شوند و نه به منزله رقیب یکدیگر .

4343______________________________________________________________________________________________________________________

آدرس

تهران . خیابان شهید بهشتی . خیابان پاکستان . کوچه دوم . پلاک ۲۰

تلفن ۰۲۱۸۸۵۲۷۷۹۳ - ۰۲۱۸۸۷۳۵۹۵۲

ایمیل [email protected]